PREVÁDZKA MŠ

  •  6.00 – 7.00 hod.  - všetky deti sa schádzajú v II. triede na prízemí
  •  7.00 hod.  -  učiteľky si prevezmú deti do tried
  •  8.05 hod. – vchod do budovy sa z bezpečnostných dôvodov zamyká 
  •  11.30 a 14.30 hod. - vchod do budovy sa otvára
  •  16.00 hod. – učiteľky odovzdávajú deti kolegyni, ktorá má záverečnú smenu
  •  17.00 – budova sa zatvára
 
 

   DENNÝ  PORIADOK

 

ČAS

ČINNOSTI

6.00

Otvorenie MŠ, schádzanie a privítanie detí

Hry a činnosti podľa výberu detí

Ranný filter 

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít 

Zdravotné cvičenia

8.30 – 9.00

Osobná hygiena, DESIATA

 

Vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku

11.30 – 12.00

Osobná hygiena, OBED - osobná hygiena

 

 

 

Relaxácia – hudba, spev, čítanie literatúry

Odpočinok

Relaxačné cvičenia

14.30– 15.00

Osobná hygiena, OLOVRANT

 

17.00

Popoludňajšie vzdelávacie aktivity / Hry a činnosti podľa výberu detí

  Koniec prevádzky materskej školy

Tento univerzálny denný poriadok je mierne upravený v každej vekovej skupine, je pružný, umožňuje reagovať na potreby detí.

 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová