Oznamy

! ! ! OZNAM ! ! !

Prevádzka MŠ sa otvára pre všetky deti od 12.04.2021.
Deti nastupujú do svojich tried, zákonný zástupca má test nie starší ako 7 dní, resp. výnimku - podpisuje čestné výhlásenie.
 

Zmena príspevku úhrady MŠ

Vážení rodičia, oznamujeme Vám zmenu VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a uznesenie MZ.

Príspevok v sume 20 € sa bude uhrádzať od 1. apríla 2021.

Zmena VZN 103 - materiál_fin - príloha.pdf (0 )

Uznesenie VZN č. 103.pdf (0 )

Tento dokument je zverejnený na webovom sídle mesta Košice   https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/25

 

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV KU OTVORENIU ŠK. ROKA 2020/2021

 
- prevádzka MŠ - 06:30 - 16:30 hod.
- dodržiavať časy otvárania vstupnej brány
- s dieťaťom vchádza jeden dospelý (zákonný zástupca, resp. splnomocnená osoba)
- dieťa z MŠ vyberá tiež len jedna osoba
- dospelý má rúško, dieťa má rúško (aj náhradné)
- dieťa pri vstupe do triedy, rúško skladá
- ak dieťa je neprítomné 3 a viac dní, vyhlásenie o bezinfekčnosti sa podpisuje opakovane
 - www.minedu.sk/data/att/17849.pdf- vyhlásenie zákonného zástupcu
 
- pri vstupe do budovy si rodič aj dieťa dezinfikujú ruky
- v šatni sa nezdržiavať, odovzdať p. uč. dieťa a urýchlene opustiť budovu MŠ
- rodičia sledujú svoje dieťa a dodržiavajú podmienky vstupu do školy, kt. sú umiestnené na vstupných dverách
- ak učiteľka pri rannom zdravotnom filtri zistí zhoršený zdravotný stav dieťaťa, škola kontaktuje zákonn. zástupcu, ktorý urýchlene si preberie dieťa z MŠ!
 
 
 

 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová