OZNAMY

OZNAM

Vážení rodičia, 
v prípade nosenia vlastnej stravy do MŠ Vás žiadame , aby ste si podali žiadosť na MMK na nasledujúci školský rok 2021/2022. K žiadosti je potrebné priložiť odporúčanie od lekára. 

OZNAM

 

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti zmien v poskytovaní dotácií na stravu 544/2010 Z. z. o dotáciách od 1.8. 2021, žiadame o informovanie rodičov o ukončení plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ.
 
Oprávnené deti, ktorým bude poskytovaná dotácia  na stravu v sume 1,30 eur za deň, v ktorom sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činností a odobralo stravu sú:
1. Dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a rodina je v PHN (=pomoc v hmotnej núdzi) alebo ich príjem je najviac vo výške ŽM (=životné minimum). V týchto prípadoch sa rodič preukáže Potvrdením z ÚPSVaR. Za vyučovanie ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, kt. sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.
2. Každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, kde je najmenej 50% detí v HN
3. Doplnené o novú skupinu detí (ktoré už dovršili 6 rokov a ešte nedovršili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť a nemajú nárok ani na PHN a ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácností, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje čestným vyhlásením, že ani jeden člen si daňový nárok neuplatnil ).
 
Predpokladaný termín odovzdania podkladov na zariadenie Materská škola, Zuzkin park 2, Košice  je - do 26.07.2021. 
 
Ak by si rodič v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezokladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým , že si musí byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia ( trestný čin podvodu podľa § 221 z.č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa  ako dotáciu na stravu. 
 
Zároveň upozorňujeme, aby rodičia deti z rodín v ŽM predložili Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR – Popradská 74, najneskôr do 10.8.2021.
 

čestné vyhlásenie do 2021.docx (17973)

!!! Schválená dotácia deťom v MŠ  na obdobie od 1.1. -  31.8.2021 je platná aj v auguste (prípravka+HN+ŽM )!!!

 

 

Prerušenie prevádzky v letných mesiacoch

Vážení rodičia,
na základe pokynu zriaďovateľa MMK, Vám oznamujeme, že naša materská škola má prerušenú prevádzku:                                 02.08.2021 - 31.08.2021. 
 
Od 01.07.-30.07.2021 oznámite triednym učiteľkám, ktoré dni bude vaše dieťa navštevovať MŠ.

 

www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-27-5-2021/

www.minedu.sk/data/att/19678.pdf

 

www.minedu.sk/data/att/19519.pdf - vyhláška úradu verejného zdravotníctva č. 200/2021
 

Zmena príspevku úhrady MŠ

Vážení rodičia, oznamujeme Vám zmenu VZN č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a uznesenie MZ.

Príspevok v sume 20 € sa bude uhrádzať od 1. apríla 2021.

Zmena VZN 103 - materiál_fin - príloha.pdf (0 )

Uznesenie VZN č. 103.pdf (0 )

Tento dokument je zverejnený na webovom sídle mesta Košice   https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/25

 

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV KU OTVORENIU ŠK. ROKA 2020/2021

 
- prevádzka MŠ - 06:30 - 16:30 hod.
- dodržiavať časy otvárania vstupnej brány
- s dieťaťom vchádza jeden dospelý (zákonný zástupca, resp. splnomocnená osoba)
- dieťa z MŠ vyberá tiež len jedna osoba
- dospelý má rúško, dieťa má rúško (aj náhradné)
- dieťa pri vstupe do triedy, rúško skladá
- ak dieťa je neprítomné 3 a viac dní, vyhlásenie o bezinfekčnosti sa podpisuje opakovane
 
- pri vstupe do budovy si rodič aj dieťa dezinfikujú ruky
- v šatni sa nezdržiavať, odovzdať p. uč. dieťa a urýchlene opustiť budovu MŠ
- rodičia sledujú svoje dieťa a dodržiavajú podmienky vstupu do školy, kt. sú umiestnené na vstupných dverách
- ak učiteľka pri rannom zdravotnom filtri zistí zhoršený zdravotný stav dieťaťa, škola kontaktuje zákonn. zástupcu, ktorý urýchlene si preberie dieťa z MŠ!
 
 
 

 

 

Kontakt

Materská škola - Zuzkin park 2

zuzkinparkms2@gmail.com (aktuálna emailová adresa MŠ)

Zuzkin park 2
Košice
040 11
ICO 35559438
DIC 202 179 4676

055/6431327 - MS
055/6436183 - SJ

Vyhľadávanie

Vytvorila Michala Hvizdošová