Ciele výchovy a vzdelávania v MŠ Zuzkin park 2

 
 

 Zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i dospelými

 • Podporovať aktivitu dieťaťa, jeho sebarealizáciu a sebaprezentáciu,

 • Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí, schopnosť vzájomného rešpektovania sa,

 • Prezentovanie sa detí v medzitriednych súťažiach,

 • Rozvíjanie kamarátskych vzťahov pomocou ranného kruhu.

 

 Uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie

 • Zaraďovanie detí v triede do 3 rokov /resp. staršie vekové skupiny/,

 • Skrátený /adaptačný pobyt detí v MŠ/.

 

Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu

 • V maximálnej miere využiť učebné pomôcky pri vzdelávacích aktivitách,

 • Rozvíjať u dieťaťa smelosť, tvorivosť a zdravé sebavedomie,

 • Nechať dieťa slobodne sa rozhodnúť pri výbere hier a hračiek,

 • Podnecovať deti k vyjadrovaniu poznatkov, názorov a postojov, k prezentovaniu zručností, návykov a skúseností,

 • Edukačné činnosti smerovať k rozvíjaniu aktivity, fantázie, predstavivosti detí a podnecovať deti k tvorivému sebavyjadrovaniu,

 • Predčitateľskú, predpisateľskú a finančnú gramostnosť rozvíjať u detí postupne v spolupráci s rodinou.

 

 Podporovať rozvoj individuálnych spôsobilosti dieťaťa

 • Zapájať deti podľa danosti do rôznych súťaží a prezentácií materskej školy,

 • Podporovať dieťa pri tvorivých aktivitách /výtvarná výchova, hudobná výchova.../,

 • V spolupráci so zákonnými zástupcami rozvíjať u detí ich talent pri krúžkových aktivitách /Centrum voľného času, Základná umelecká škola/.

 

 Sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné predprimárne vzdelanie.

 • V rámci triednych aktivít prezentovať deti v súčinnosti s obcou / MČ Západ/,

 • Návšteva rôznych kultúrnych pamiatok a inštitúcii v meste,

 • Kultúrne vystúpenia detí na verejnosti.

 

 Umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania

 • Využívanie progresívnych metód pozorovania priamo v materskej škole /pozorovanie zrodu motýľa../,

 • Využívanie učebných pomôcok s možnosťami vytvárania rôznych pokusov, v prírode pozorovať zmeny vodného skupenstva, využívať v aktivitách váženie a meranie,

 • Využívanie prírodných materiálov pri rôznych technikách /LAND ART/.

 

 Získať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom úsilí o zabezpečenie blaha a potrieb detí

 • Učiteľka ako facilitátor spracováva témy, ktoré sa týkajú predprimárneho vzdelávania a v rámci poradenskej činnosti oboznamuje zákonných zástupcov a možnosti vzdelávania pre dieťa v materskej škole,

 • Zabezpečovať kultúrne aktivity /divadelné predstavenia, merania zraku – Screening a iné/ v spolupráci s UPJŠ – medici, sa zabezpečujú aktivity pre všetky deti bez ohľadu na vek ,

 • Nákup učebných pomôcok a hračiek pre všetky triedy s prihliadnutím na vekové skupiny detí,

 • Vybavenie digitálnymi technológiami- zabezpečenie vo všetkých triedach,

 • Vybavenie a úprava školského dvora zabezpečením pre všetky vekové skupiny detí podľa platnej legislatívy a noriem EÚ,

 • Pri organizovaní nadštandardných aktivít zabezpečovať organizačné hry podľa veku detí.

 

Vytvorila Michala Hvizdošová