Úhrada príspevkov za dochádzku

 

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Tento   príspevok sa uhrádza  mesačne  vopred   do  5.dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci poštovou poukážkou, alebo priamo na príjmový účet materskej školy: IBAN: SK 7056000000000509337001

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriaďovateľ Mesto Košice určil uzenesením č. 330 na svojom XII. rokovaní dňa 18.06.2013 podľa § 6 zákona      č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo: Čl. 1 všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. V § 3 odsek 1 znie: 

“ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15 €.

“ Za pobyt dieťaťa vo veku do 3 rokov v  materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa

sumou 50 €.

Ø  Táto uhradá platí pre každý začatý deň v kalendárnom mesiaci aj počas letných prázdnin.

Ø  Úhrada platí aj pre letné prázdniny - júl august, aj ked dieťa nastúpi len na jeden deň v mesiaci.

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

Príspevok  v materskej  škole  na  základe  rozhodnutia  zriaďovateľa  sa  neuhrádza  za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka  materskej  školy  zapríčinená  zriaďovateľom  alebo inými  závažnými  dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

O neuhrádzaní príspevku sa rozhodne po predložení:

a) žiadosti zákonného zástupcu

b) dokladu o trvaní choroby

c) preukázateľným spôsobom doložených rodinných dôvodov

 

Úhrada príspevku za stravu

 

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určil zriaďovateľ na mestskom zastupiteľstve v Košiciach uznesením č. 120 na svojom VI. Rokovaní dňa 19.septembra 2011 podľa §6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zraidení v znení neskorších predpisov a §140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo : čl. I nariadenie mesta Košice č. 103 . V § 17 

 

Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:

Stravná jednotka pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 1,45 EUR, z toho desiata 0,36 EUR, obed 0,85 EUR, olovrant 0,24 EUR.

 

Príspevok  na  stravovanie  sa  uhrádza  poštovou  poukážkou na potravinový účet materskej školy, alebo priamo na účet materskej školy: IBAN: SK 035600000000509335006 

Zákonný  zástupca  je povinný  ho  uhradiť  mesačne  vopred  do  5.dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

 

 

Sponzorský príspevok

 

 V šk. roku 2020/2021 ostáva  sponzorský príspevok vo výške 25,- € na jeden polrok.

 

 

 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová