Úhrada príspevkov za dochádzku od 01.01.2023

 

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Tento   príspevok sa uhrádza  mesačne  vopred   do  10.dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci poštovou poukážkou, alebo priamo na príjmový účet materskej školy: IBAN: SK 7056000000000509337001

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach), prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č.42 na svojom III. zasadnutí dňa 15.12.2022 podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 10 ods. 3 písm. b) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

 V § 3 odseky 1 a 2 znejú :  

     (1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 40,00 €. 

      (2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

 

V § 4  

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa  o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

V § 5 odseky  1 a 2 znejú:

1) Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v prípade dieťaťa, ktoré má preukázateľne prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní  z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov.

2) Príspevok v materskej škole sa odpúšťa v pomernej časti v prípade dieťaťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v termíne vyhlásených školských prázdnin, alebo ak bola prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými zvažnými dôvodmi.

 

Úhrada príspevku za stravu od 01.01.2023

§ 15

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

 

§ 16

Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:

Stravná jednotka pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 2,30 EUR, z toho desiata 0,55 EUR, obed 1,30 EUR, olovrant 0,45 EUR.

  Výška mesačného príspevku na režijné náklady pre stravovanie detí materských škôl je 5 EUR.

 

Príspevok  na  stravovanie  sa  uhrádza  poštovou  poukážkou na potravinový účet materskej školy, alebo priamo na účet materskej školy: IBAN: SK 0356000000000509335006 

Zákonný  zástupca  je povinný  ho  uhradiť  mesačne  vopred  do  5.dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

 

vzn237.pdf (312496) 

 

Sponzorský príspevok

 V šk. roku 2022/2023 ostáva  sponzorský príspevok vo výške 25,- € na jeden polrok.

 

 

 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová