Úhrada príspevkov za dochádzku

 

Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

Tento   príspevok sa uhrádza  mesačne  vopred   do  10.dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci poštovou poukážkou, alebo priamo na príjmový účet materskej školy: IBAN: SK 7056000000000509337001

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 103 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice (nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach), prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 564/2008, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 790/2009, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 1065/2010, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 57/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 120/2011, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 330/2012, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 641/2013, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 800/2013 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 123/2019, sa mení takto: 

1. V § 3 odseky 1 a 2 znejú : 

      „(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20,00 €. 

        (2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca:“.

 

Ø  Táto uhradá platí pre každý začatý deň v kalendárnom mesiaci aj počas letných prázdnin.

Ø  Úhrada platí aj pre letné prázdniny - júl august, aj ked dieťa nastúpi len na jeden deň v mesiaci.

Zmena VZN 103 - materiál_fin - príloha.pdf (0)

Uznesenie VZN č. 103.pdf (0)

 

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

Príspevok  v materskej  škole  na  základe  rozhodnutia  zriaďovateľa  sa  neuhrádza  za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka  materskej  školy  zapríčinená  zriaďovateľom  alebo inými  závažnými  dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

O neuhrádzaní príspevku sa rozhodne po predložení:

a) žiadosti zákonného zástupcu

b) dokladu o trvaní choroby

c) preukázateľným spôsobom doložených rodinných dôvodov

 

Úhrada príspevku za stravu

 

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určil zriaďovateľ na mestskom zastupiteľstve v Košiciach uznesením č. 120 na svojom VI. Rokovaní dňa 19.septembra 2011 podľa §6 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zraidení v znení neskorších predpisov a §140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon) a zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo : čl. I nariadenie mesta Košice č. 103 . V § 17 

 

Príspevok na jedno jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:

Stravná jednotka pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 1,45 EUR, z toho desiata 0,36 EUR, obed 0,85 EUR, olovrant 0,24 EUR.

 

Príspevok  na  stravovanie  sa  uhrádza  poštovou  poukážkou na potravinový účet materskej školy, alebo priamo na účet materskej školy: IBAN: SK 0356000000000509335006 

Zákonný  zástupca  je povinný  ho  uhradiť  mesačne  vopred  do  5.dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

 

 

Sponzorský príspevok

 

 V šk. roku 2021/2022 ostáva  sponzorský príspevok vo výške 25,- € na jeden polrok.

 

 

 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová