Obstarávanie 2013/2014

P.č.

Predmet zákazky

CPV kod

  lehota dodania

Lehota na PP

Termín zadávania zákazky

Prílohy

Termín zadania zákazky

             

Pracovisko miesto dodania

        

1.

 

Školský nábytok pre MŠ

UKONČENÉ

39161000-8

Doručiť v elektronickej podobe alebo v obálke

22.10.2013 do 14:00 hod.

16.10.2013

 

Oznamenie_o_zad_van_z_kazky_n_bytok.pdf (180,7 kB)
príloha č. 1 formulár ponuka školský nábytok.doc (41 kB)
špecifikácia nábytok1.xls (33280)

 

Do troch pracovných dní od účinnosti zmluvy

Zuzkin park 2,040 11 Košice

2.

Výmena okien a prác s tým súviciacich v súlade s prílohami

UKONČENÉ

45214100-1

Doručiť v elektronickej podobe alebo v obálke

21.11.2013 do 11:00 hod.

13.11.2013

Príloha č. 6 Návrh zmluvy o dielo-1.doc (101888)
oznamenie o zadavani zakazky str. 1.jpg (701166)
oznamenie o zadavani zákazky str. 2.jpg (872632)
oznamenie o zadavani zakazy str. 3.jpg (548082)
Príloha č. 1 Ponuka uchádzača - formulár.doc (33792)
Príloha č. 2 Opis predmetu zákazky.xls (69632)
Príloha č. 3 Technické parametre okien-1.doc (62464)
Príloha č. 4 Obrazová príloha.pdf (64038)
Príloha č. 5 Grafické zobrazenie pozícií.doc (284160)

Do troch pracovných dní od účinnosti zmluvy

Zuzkin park 2,040 11 Košice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Oprava omietok a maľby

UKONČENE

45410000-4
45442100-8

Doručiť v elektronickej podobe alebo v obálke

17.12.2013 do 9:00 hod.

11.12.2013 zuzkin park ZoD oprava omietok a maľby opravy.pdf (61877)

oznamenie o zad. zakazky str.1 omietky a maľby.jpg (701844)
oznamenie o zad. zákazky str.2 omietky a malby.jpg (868604)
oznamenie o zad. zákazky str.3 omietky a maľby.jpg (550481)
Príloha č. 1 Ponuka uchádzača - formulár omietky a maľby.doc (34304)
Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky omietky a maľby.xls (36352)
 

Do troch pracovných dní od účinnosti zmluvy

Zuzkin park 2,040 11 Košice

 

4. Ochranné osobne pracovné pomôcky

UKONČENE
18100000-0
pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplky
Doručiť v elektronickej podobe alebo v obálke 16.12.2013 do 14:00 hod. 12.12.2013 Prˇloha ź. 1a Formul r_Ponuka OOPP.doc (40960)
ćpecifik cia OOPP.xls (26112)
Ozn menie OOPP.doc (73728)

 
Do troch pracovných dní od účinnosti zmluvy Zuzkin park 2,040 11 Košice
5.


 
Oprava elektroištalácie
UKONČENE
45310000-3 Elektroinštalačné práce Doručiť v elektronickej podobe alebo v obálke 13.1.2014 do 10.00 hod. 7.1.2014 Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o dielo.pdf (63638)
Príloha č. 3 - Technické parametre.doc (44032)
Oznamenie zakaz. str. 2.jpg (927283)
Oznamenie zakz. str. 1.jpg (794654)
Príloha č. 1 Ponuka uchádzača - formulár.doc (33792)
Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky.xls (53248)
Oznam zakaz. str. 3.jpg (595971)
 
Do troch pracovných dní od účinnosti zmluvy Do troch pracovných dní od účinnosti zmluvy
6. Výmena výťahov
UKONČENE

45311000-0- Ištalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45313100-5 Inštalovanie výťahov

Doručiť v elektronickej podobe alebo v obálke 7.2.2014 do 9:00 hod. 31.01.2014 Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o dielo.pdf (84466)
oznámenie výťahy str. 1.jpg (702120)
oznamenie výťahy str.3.jpg (521435)
Oznámenie o zadávaní zákazky.doc (54272)
oznamenie výťahy str. 2.jpg (835734)
Príloha č. 1 Ponuka uchádzača - formulár výmena výťahov.doc (33792)
Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky výmena výťahov.xls (28160)
Príloha č. 3 - Technické parametre výemena výťahov.doc (62464)
 
Do troch pracovných dní od účinnosti zmluvy Do troch pracovných dní od účinnosti zmluvy

 

               
                 
                 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová