Informácie k hmotnej núdzi

Vážení rodičia, aj prostredníctvom nášho web sídla Vám ponúkame informácie, ako postupovať pri žiadosti o HN.

(stravovanie, školné)

 

1. Zákonný zástupca si podá žiadosť na UPSVaR o poskytnutie dotácie v hmotnej núdzi.

2. Na základe rozhodnutia UPVSaR prinesie na zariadenie MŠ potvrdenie o schválení pomoci v HN.

3. Súčasťou potvrdenia je vyhlásenie rodiča detí alebo fyzických osôb, ktorým je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, ktoré je vypísané a podpísané zákonným zástupcom dieťaťa. VZOR tlačiva sa nachádza :www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/OPHN/Vyhlasenie_rodicov.pdf  , alebo je možné si ho vyžiadať na príslušnom UPSVaR.

4. Po doručení všetkých dokladov na príslušnú školu je ďalej postupované podľa pokynov zriaďovateľa a UPSVaR.

5. Rodičia sú povinní potvrdenie doložiť každý polrok (január, august).

Vytvorila Michala Hvizdošová