Vitajte na stránkach Materskej školy Zuzkin park 2       

           

    Materská škola je 6-triedna s celodennou výchovou a vzdelávam. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

    Materská škola bola daná do užívania v roku 1966. Je umiestnená v účelovej budove. Tvoria ju 2 časti - 2 pavilóny MŠ. V druhom pavilóne boli zrekonštruované dve triedy. Do užívania boli sprístupnené v januári 2018.

 

    Okolie školy tvorí priestranný školský dvor vybavený účelovým zariadením pre pobyt vonku a pieskoviskami. Škola je umiestnená v peknom a tichom prostredí, vzdialená od cestnej komunikácie.

 

    Materská škola pracuje podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu „Slimáčik“ vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,00 – 17,00 hod.

 

Kontakt

Materská škola - Zuzkin park 2

mszuzkinpark2@stonline.sk

Zuzkin park 2
Košice
040 11
ICO 35559438
DIC 202 179 4676

055/6431327 - MS
055/6436183 - SJ

Vyhľadávanie

Vytvorila Michala Hvizdošová