Vitajte na stránkach Materskej školy Zuzkin park 2       

           

    Materská škola má 6 tried s celodennou prevázkou.. Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

    Materská škola vznikla 16.02.1966. Je umiestnená v účelovej budove. Tvoria ju  2 pavilóny prepojené vstupným vestibulom. V druhom pavilóne boli zrekonštruované dve triedy. 08.01.2018 boli  dané do užívania.

 

    Súčasťou školy je priestranný školský dvor, ktorý je vybavený hracími prvkami  a pieskoviskami. Škola je umiestnená v peknom a tichom prostredí, dostatočne vzdialená od cestnej komunikácie.

 

    Výchovno-vzdelávací proces prebieha podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu „Slimáčik“. Škola sa radi učebnými osnovami Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované ciele predprimárneho vzdelávania.

 

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,00 – 17,00 hod.

Kontakt

Materská škola - Zuzkin park 2

zuzkinparkms2@gmail.com

Zuzkin park 2
Košice
040 11
ICO 35559438
DIC 202 179 4676

055/6431327 - MS
055/6436183 - SJ

Vyhľadávanie

Vytvorila Michala Hvizdošová