Zápis do MŠ na škoský rok 2021/2022

 

Zápis detí do MŠ Zuzkin park 2 na šk. rok  2021/2022

 

 

Riaditeľka školy oznamuje, že zápisy detí na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

Ø  03.05.2021   v čase od    13:00 hod. do 17:00 hod.,

Ø  04.05.2021   v čase od    13:00 hod. do 17:00 hod.,

Ø  05.05.2021   v čase od    13:00 hod. do 17:00 hod.

 

Oznamy o zápise budú umiestnené na viditeľných miestach na budove MŠ a na web sídle školy : www.mszuzkinpark2.eu

 

Podmienky prijatia:

a)         Na základe zákona č. 209/2019 Z.z. o povinnom predprimárnom vzdelávaní, materská škola prijíma deti, ktoré do 31.08.2021 dosiahnu 5 rokov, a ktoré budú uprednostnené podľa trvalého bydliska.    

b)     V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky  pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré budú prijaté podľa zákona 209/2019 Z.z. o povinnom predprimárnom vzdelávaní.

c)    Po splnení bodu a/, b/,  budeme prijímať aj detí od 2 rokov, nakoľko máme vytvorené materiálne aj personálne podmienky pre tieto deti.

Prijímaniu detí do MŠ predchádza podanie písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o očkovaní dieťaťa a o zdravotnej spôsobilosti pre nástup do MŠ.

Žiadosti od rodičov materská škola prijíma aj počas školského roka, pokiaľ sú voľné miesta.

 

Spôsob podávania prihlášky do materskej školy, bude vzhľadom k pandemickej situácii oznámený dodatočne  (emailom, poštou, do schránky na budove školy).

                                                                      

riaditeľstvo Materskej školy Zuzkin park 2

 

Ziadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.pdf (203176)

 

 

Vytvorila Michala Hvizdošová