Zápis detí do MŠ  Zuzkin park 2 na šk. rok  2020/2021

V zmysle § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15.februára do 15. marca.

Na základe pokynov zriaďovateľa ku zápisu detí na predprimárne vzdelávanie riaditeľstvo školy vydáva informácie o zápise detí:

1) Rodič posiela vyplnenú prihlášku do materskej školy v dňoch:

04.05.2020 v čase od 08:00 hod. - 12:00 hod.,

05.05.2020 v čase od 13:00 hod. - 16:00 hod.,

06.05.2020 v čase od 14:30 hod. - 17:00 hod.

2) Rodičia posielajú prihlášku na emailovú adresu školy - mszuzkinpark2@stonline.sk alebo v obálke vložia žiadosť do poštovej schránky            umiestnenej na budove školy alebo pošlú žiadosť poštou.

3) Z dôvodu mimoriadnej situácie sa potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nebude vyžadovať, rodič ho dodá dodatočne.                                        

    Dieťa prijaté bez lekárskeho potvrdenia bude prijaté na adaptačný pobyt.

4) Rozhodnutia o prijatí resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ budú vydané do 30.06.2020 a zaslané doporučenou poštou.

 

Prosíme rodičov, aby nechodili osobne do MŠ, ktorá bude v priebehu zápisov zatvorená.

Akékoľvek informácie o zápise dieťaťa do MŠ môžte konzultovať s riaditeľkou školy na tel. č.: 0907 900 142.

 

Podmienky prijatia sú nasledovné:

a)       Prednostne budeme prijímať deti, ktoré dovŕšili 5.rok veku a deti s odloženým   začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky /prednostne sa prijíma  dieťa, ktoré dovŕšilo piaty  rok  veku, a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky./

b)     V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky  pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako  aj detí vo veku od troch rokov.

c)        Po splnení bodu a/. budeme prijímať aj detí od 2 rokov, nakoľko máme vytvorené materiálne aj personálne podmienky pre tieto deti.

Prijímaniu detí do MŠ predchádza podanie písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Žiadosti od rodičov materská škola prijíma aj počas školského roka, pokiaľ sú voľné miesta.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.doc (27136)                                                                     

                                                                                                                                                             riaditeľstvo Materskej školy Zuzkin park 2

Informácia_prava a povinnosti rodičov.pdf (2188031)

 

Vytvorila Michala Hvizdošová