Zápis detí do MŠ na šk. rok 2023/2024

Zápis detí do MŠ Zuzkin park 2 na šk. rok  2023/2024

 

Riaditeľka školy oznamuje, že zápisy detí na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia :

Ø  02.05.2023   v čase od    08:00 ho. do 12:00 hod.,

Ø  03.05.2023   v čase od    13:00 hod. do 17:00 hod.,

Ø  04.05.2023   v čase od    07:00 hod. do 11:00 hod.

 

Oznamy o zápise budú umiestnené na viditeľných miestach na budove MŠ a na web sídle školy : www.mszuzkinpark2.eu

 

Podmienky prijatia sú nasledovné:

a)         Na základe zákona č. 209/2019 Z. z.,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,  materská škola prednostne prijíma deti na povinné predprimárne vzdelávanie podľa § 59 a., ktoré do 31.08.2023 dosiahnu 5 rokov, a ktoré budú uprednostnené podľa trvalého bydliska.    

b)     V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky  pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré budú prijaté podľa zákona 209/2019 Z. z. o povinnom predprimárnom vzdelávaní.

c)    Po splnení bodu a/, b/,  budeme prijímať aj detí od 2 rokov, nakoľko máme vytvorené materiálne aj personálne podmienky pre tieto deti.

Prijímaniu detí do MŠ predchádza podanie písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre nástup do MŠ.

Žiadosti od rodičov materská škola prijíma aj počas školského roka, pokiaľ sú voľné miesta.

Spôsob podávania prihlášok do materskej školy: osobne v čase zápisu /dodržať termín aj čas/.

                                                                      

riaditeľstvo MŠ Zuzkin park 2

 

Vytvorila Michala Hvizdošová