RADA ŠKOLY:

predseda: Michala Hvizdošová - pedagogickí zamestnanci                    

členovia:  Iveta Šelestáková - nepedagogickí zamestnanci

                Ing. Zuzana Zambová- zákonní zástupcovia

               MuDr. Michel Gočik

                za zriaďovateľa:

                PhDr. Patrik Kohut - MČ

                Mgr. Peter Liba - MZ

                Ing. Erika Pásztorová - OŠ

             

GREMIÁLNA RADA:

riad. školy: Svetlana Gjabelová

zást. školy: Michala Hvizdošová  

hosp. školy: Ing. Zuzana Zambová

ved. šk. jedálne: Mgr. Katarína Turová

 

Vedúca metodického združenia:  

Irena Turtáková

 

Triedni dôverníci

1. trieda: Ing. Zuzana Zambová
 
2. trieda: 
 
3. trieda: Mgr. Lenka Zmijová
 
4. trieda:
 
5. trieda: 
 
6. trieda: 

Vytvorila Michala Hvizdošová