RADA ŠKOLY:

predseda: Michala Hvizdošová - pedagogickí zamestnanci                    

členovia:  Iveta Šelestáková - nepedagogickí zamestnanci

                MUDr. Petra Sabolová, Mgr. Marcela Kolcunová - zákonní zástupcovia

                za zriaďovateľa:

                PhDr. Patrik Kohut - MČ

                Mgr. Peter Liba - MZ

                Ing. Erika Pásztorová - OŠ

             

GREMIÁLNA RADA:

riad. školy: Svetlana Gjabelová

zást. školy: Michala Hvizdošová  

hosp. školy: Ing. Zuzana Zambová

ved. šk. jedálne: Ing. Margita Fulekyová

 

Vedúca metodického združenia:  

Irena Turtáková

 

Triedni dôverníci

1. trieda: Antónia Chovancová
2. trieda: Bc. Janka Jastrabová
3. trieda: Ing. Jaroslav Vojtek
4. trieda: Ing. Zuzana Zambová
5. trieda: Ivana Stanislavová
6. trieda: Petronela Harakaľová

Vytvorila Michala Hvizdošová